Accessibility Tools

atgal

Šias vyresniojo specialisto (4) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vyksta į Įstaigas ir tiria valgyklų maisto saugos, maisto ruošimo įrangos būklę bei teikia pasiūlymus dėl mokinių maitinimo organizavimo tobulinimo, maitinimo trūkumų šalinimo, technologinės įrangos poreikio;
 • organizuoja maisto ruošimo, laikymo, šaldymo įrangos ir jos remonto, šalutinių gyvūninių produktų atliekų surinkimo paslaugų pirkimus Įstaigoms pagal įgaliojimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu bei vykdo pirkimo sutarčių priežiūrą;
 • kontroliuoja programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ įgyvendinimo sąskaitų faktūrų ir išdalytų produktų registre užfiksuotų maisto produktų kiekių ir sumų atitiktį;
 • patikrina du kartus per metus kalkuliacinių kortelių ir vienetinių maisto produktų kainų teisingumą;
 • teikia pagalbą Įstaigoms ruošiant naujų patiekalų technologines korteles ir receptūras;
 • konsultuoja Įstaigas dėl:
  - maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymo;
  - patiekalų receptūrų ir valgiaraščių sudarymo;
  - maisto saugos procedūrų nustatymo, vykdymo, tobulinimo ir geros higienos praktikos reikalavimų taikymo;
  - nemokamai gautų maisto produktų programų įgyvendinimo;
 • rengia technines specifikacijas centralizuotiems maisto produktų pirkimams;
 • rengia ir teikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ savo veiklos srities dokumentus ar jų projektus;
 • tvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d., praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo, perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.