Accessibility Tools

Informacija apie pažeidimus

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės aktų pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą asmenys pranešimą apie pažeidimus gali teikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

SVARBU. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Siekdama paskatinti asmenis pranešti apie pažeidimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  patvirtino:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą.

Atnaujinta 2023-11-30

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • Švietimo paslaugų centrui laisvos formos pranešimu raštu, siunčiamu adresu Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių rajonas, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba užpildant pateiktą PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ formą --> https://docs.google.com/forms.  Pateiktą informaciją tirs Švietimo paslaugų centro vadovai ir paskirti atsakingi asmenys. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, užtikrinamas gautos ir surinktos informacijos bei pranešėjo konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą ir kai asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijai – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefonu +370 41 420 472.
 • Kompetentingai institucijai:
  • Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Žodžiu pirminė informacija apie pažeidimą gali būti teikiama prokuratūros interneto svetainėje  https://prokuraturos.lt/lt/aktualu-pranesejams/5954 nurodytu telefono numeriu (pokalbiai įrašomi).
  • Šiaulių apygardos prokuratūrai el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , siunčiant paštu Dvaro g. 90, 76240 Šiauliai .
  • Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pateikti pranešimą apie korupciją galima užpildžius pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. STT direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Šią formą galima rasti STT interneto svetainės https://www.stt.lt skilties „Pateikti pranešimą“. Kitą informaciją apie korupcijos prevenciją galite rasti STT interneto svetainėje https://www.stt.lt 
 • Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. Viešai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, siekdamas gauti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme  nustatytas pranešėjams taikomas garantijas, su prašymu turi kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą.

Atnaujinta 2023-11-30