Accessibility Tools

atgal

Šias vyresniojo buhalterio (15) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą Įstaigoms;
 • Šiaulių rajono ugdymo įstaigų darbuotojams skaičiuoja darbo užmokestį ir kitus priskaitymus, susijusius su darbo užmokesčiu. Įstaigų skaičių Centro vyriausiasis buhalteris gali keisti pagal būtinumą;
 • tikrina Įstaigų darbo laiko apskaitos žiniaraščių užpildymo teisingumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;
 • kas mėnesį sudaro SODRAI formas SAM visiems švietimo įstaigų bei Centro darbuotojams. Centro, Įstaigų vadovams įgaliojus ar nesant darbuotojo, skaičiuojančio kitos Įstaigos darbo užmokestį, VSDVF teikia ir pasirašo elektroniniu parašu formas 1a-SD, 2a-SD, 9-SD, 12-SD;
 • darbuotojui paprašius, per 10 darbo dienų išrašo pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir atiduoda tik asmeniškai darbuotojui;
 • atlieka išskaitymus pagal vykdomuosius raštus, pagal darbuotojų prašymus už maitinimąsi įstaigoje;
 • pildo darbo apmokėjimo statistinę ataskaitą DA-01 (ketvirtinė), darbo užmokesčio struktūros statistinę ataskaitą DUS-01 (kas 4 metai);
 • formuoja darbo užmokesčio pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas sąrašus;
 • pateikia Centro ir Įstaigų darbuotojams atsiskaitymo lapelius el. priemonėmis;
 • pildo pajamų mokesčio deklaracijas nuo A klasės pajamų, nuo B klasės pajamų, gautos paramos ir labdaros per metus ir pateikia VMI;
 • skaičiuoja asmenų, gaunančių pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos bei pagal autorines sutartis dirbančių žmonių priskaitymus ir atskaitymus, ruošia duomenis pavedimams, teikia VSDFV informaciją nustatytais terminais;
 • skaičiuoja dalinę kompensaciją už kelionę į darbą;
 • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės apraše nurodytas funkcijas;
 • rengia bei teikia derinti ir pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ savo veiklos srities dokumentus ar jų projektus;
 • tvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo veiklos srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d., praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo, perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.