Švietimo paslaugų centras teikia paslaugas pagal su ugdymo įstaigomis pasirašytas sutartis:

 • teikia buhalterinės apskaitos paslaugas:
  - vykdo įstaigų patvirtintą apskaitos politiką;
  - tvarko įstaigoms skirtų asignavimų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
  - sudaro finansines ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitas vadovaujantis norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais pagal patvirtintas formas;
  - apskaičiuoja įstaigų darbuotojams atlyginimus, gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, išmokas nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir kt. pagal įstaigų ir švietimo įstaigų pateiktus duomenis;
 • organizuoja ir vykdo konkursus, apklausas įstaigoms reikalingų paslaugų, darbų ir prekių pirkimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
 • konsultuoja įstaigų vadovus dėl viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimo;
 • organizuoja įstaigų statinių ir inžinerinių sistemų avarijų šalinimą bei remontą;
 • teikia maisto technologo paslaugas:
  - sudaro perspektyvinius valgiaraščius;
  - naujų patiekalų receptūras ir aprašo jų gamybos technologijas;
  - vykdo gaminamų patiekalų kokybei keliamų reikalavimų užtikrinimo įstaigose stebėseną ir analizę;
 • vykdo rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo stebėseną, teikia siūlymus dėl mokinių pavėžėjimo sąlygų gerinimo, koordinuoja mokyklinių (geltonųjų) autobusų racionalų panaudojimą;
 • teikia paslaugas, susijusias su mokymo priemonių, vadovėlių, grožinės literatūros ir mokyklinės dokumentacijos apskaita;
 • teikia pagalbą įstaigų vadovams ūkinės techninės veiklos klausimais;
 • pagal Steigėjo nustatytas kainas teikia atlygintinas paslaugas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui duomenis apie įstaigų finansinę veiklą;
 • vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.