Accessibility Tools

atgal

Šias juristo (2) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • atlieka Centro direktoriaus įsakymų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų, sutarčių ir raštų projektų teisinį vertinimą dėl jų atitikties galiojantiems teisės aktams ir juos derina;
  • atstovauja Centrą Lietuvos Respublikos teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir gina jo interesus;
  • rengia Centro vardu procesinius dokumentus civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose;
  • nagrinėja Centro vardu gautus skundus (pareiškimus), rengia atsakymus į juos;
  • teikia teisinę informaciją, konsultacijas darbo ir finansų teisės klausimais Šiaulių rajono savivaldybei pavaldžių  įstaigų (toliau – Įstaigos) vadovams;
  • atlieka išankstinę Įstaigų teisės aktų, skirtų darbo santykių įforminimui ir finansų panaudojimui, kontrolę ir teisinį vertinimą;
  • rengia ir teikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilys“ savo veiklos srities dokumentus ar jų projektus;
  • tvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
  • užtikrina asmens duomenų teisinę apsaugą Centre, prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įgyvendinimą Centre;
  • vykdo kitus su Centro veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.