Accessibility Tools

atgal

Šias vyresniojo buhalterio (19) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų apskaitą:
 • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja pinigų srautų apskaitą, sudaro apskaitos registrus – apyvartos žiniaraščius;
 • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitos registruose - apyvartos žiniaraščiuose;
 • tikrina pateiktus dokumentus dėl materialiojo turto perdavimo, nurašymo, kaip nereikalingo, nebetinkamo naudoti ir liekamųjų medžiagų pajamavimo;
 • kiekvieną mėnesį skaičiuoja ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą ir įtraukia į apskaitą;
 • kas ketvirtį patikrinti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likučius su Didžiąja knyga;
 • pasibaigus kalendoriniams metams užpildo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 12-ojo ir 13-ojo VSAFAS priedus;
 • sudaro Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas bei KS-02 formą;
 • pateikia Įstaigoms turto aprašus dėl metinės inventorizacijos atlikimo;
 • sudaro gautos labdaros ir paramos ataskaitą ir pateikia ją VMI;
 • dalyvauja Centro materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose;
 • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
 • pateikia Įstaigoms atsargų aprašus dėl metinės inventorizacijos atlikimo;
 • tvarko kuro apskaitą pagal rūšį, vertę ir kiekį;
 • pasibaigus kalendoriniams metams suskaičiuoja gautas ir panaudotas atsargas Įstaigoms pagal lėšų šaltinius;
 • atlieka einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į raštus, prašymus pagal Centro direktoriaus pavedimus ir dirba su dokumentų valdymo sistema @vilys;
 • praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo pagal Centro dokumentacijos planą iki einamųjų metų balandžio 1 d. sutvarko savo darbo srities archyvines bylas;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.