Accessibility Tools

atgal

Šias vyresniojo specialisto (10) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūros būtų atliktos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių viešuosius pirkimus reikalavimus;
 • remdamasis Centro pirkimų iniciatorių pateikta informacija, rengia, derina, tikslina, bei teikia tvirtinti kiekvienų einamųjų biudžetinių metų planuojamų atlikti Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau – Planas) ir skelbia viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – Suvestinė);
 • periodiškai peržiūri Planą ir Suvestinę ir, esant poreikiui, juos tikslina;
 • teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus visų per finansinius metus Centro atliktų mažos vertės viešųjų pirkimų ataskaitą;
 • registruoja kiekvieną atliktą viešąjį pirkimą Centro pirkimų registre;
 • pagal kompetenciją rengia pirkimo dokumentų projektus, kitų dokumentų, susijusių su vykdomais pirkimais projektus ir teikia juos tvirtinti viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai, teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, atliktų pirkimo procedūrų ataskaitas apie vykdytus viešuosius pirkimus;
 • atlieka kitas Centro viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, nurodytas Viešųjų pirkimų organizavimo ir tvarkos apraše;
 • rengia ar dalyvauja rengiant Centro vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Centro vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • analizuoja Centre ir Įstaigose naudojamų energetinių resursų efektyvumą;
 • užtikrina, kad Įstaigų pateikti vandens, gamtinių dujų ir elektros skaitiklių parodymai būtų laiku deklaruoti tiekėjų savitarnos svetainėse;
 • inicijuoja arba vykdo mobilaus ir elektroninių ryšių tinklų, elektros energijos, cheminių, higienos prekių bei panašių gaminių, vejapjovių remonto prekių ir paslaugų pirkimus Centrui ir Įstaigoms pagal įgaliojimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
 • administruoja Centro paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS;
 • konsultuoja Įstaigas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.