Accessibility Tools

atgal

Šias vyresniojo specialisto (3) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • vykdo Centro patalpų būklės priežiūrą bei teikia metodinę pagalbą Įstaigoms organizuojant pastatų priežiūros darbus;
  • atsako už Centro energetinio ūkio dokumentacijos atitikimą normatyviniams dokumentams, padeda Įstaigoms organizuoti šį darbą;
  • atsako už Centro šilumos ir elektros ūkį ir teikia techninę bei metodinę pagalbą Įstaigoms atliekant įrenginių eksploataciją, priežiūrą ir remontą;
  • vyksta į Įstaigas, tiria pastatų, vamzdynų, šilumos įrenginių techninę būklę, rengia ataskaitas apie Įstaigų įrenginių būklę ir teikia pasiūlymus dėl remonto darbų poreikio;
  • organizuoja vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrengimų remonto darbų ir techninės priežiūros paslaugų, statybinių, santechninių medžiagų, elektros, šilumos energijos gamybai skirtų suskystintų dujų (nuo akcizų atleistų) su suskystintų dujų požeminių rezervuarų techninio aptarnavimo paslaugų, žaidimų ir lauko įrengimų, matavimo prietaisų reguliavimo ir remonto paslaugų) pirkimus Centrui ir Įstaigoms pagal įgaliojimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, vykdo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
  • paskirsto materialines vertybes, už kurias atsako, o sunaudotas ar nebetinkamas naudoti materialines vertybes teikia nurašyti;
  • užtikrina saugų duomenų tvarkymą Centre, prižiūri saugų duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Centre;
  • rengia bei teikia derinti ir pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ savo veiklos srities dokumentus ar jų projektus;
  • tvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo veiklos srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d., praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo, perduoda atsakingam darbuotojui;
  • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.