Accessibility Tools

atgal

Šias vyriausiojo buhalterio pavaduotojo (12) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • pavaduoja Centro vyriausiąjį buhalterį jo ligos, atostogų ir komandiruočių metu;
  • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą Įstaigoms;
  • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ rengia ir teikia mokėjimo paraiškas savivaldybės iždui, pagal finansavimo šaltinius registruoja pinigų srautų apskaitą, sudaro apskaitos registrus – apyvartos žiniaraščius, surašo korespondencijas, internetinėje bankininkystėje suformuoja iš buhalterinėje programoje sukurtų mokėtinų sumų mokėjimo pavedimus bankui dėl lėšų pervedimo;
  • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitos registruose - apyvartos žiniaraščiuose, išrašo ir registruoja sąskaitas faktūras įstaigoms už transporto paslaugas, komunalines paslaugas, bei kitas parduodamas įstaigos paslaugas ar prekes;
  • tvarko lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, bankinių dokumentų apskaitą, sutikrina sąskaitų likučius su bankų išrašais;
  • sudaro Įstaigų surenkamų įstaigos pajamų sąmatas, tvarko jų apskaitą, sudaro finansines ataskaitas ir pateikia jas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
  • sudaro Centro bei Įstaigų paramos sąskaitų sąmatas, tvarko jų apskaitą, sudaro finansines ataskaitas, bei pateikia duomenis, pagal finansų ministerijos nustatytus grafikus, į VSAKIS;
  • sudaro Įstaigos  projektų sąskaitų sąmatas, tvarko jų apskaitą, sudaro finansines ataskaitas;
  • apskaičiuoja ir pateikia VMI deklaracijas apie mokamas fiziniams asmenims B klasės pajamas, nesusijusias su darbo santykiais iš visų finansavimo šaltinių;
  • skaičiuoja faktines lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, išlaidas pagal patvirtintas išlaidų sąmatas kiekvienai Įstaigai;
  • analizuoja lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, sąmatų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl biudžeto vykdymo;
  • metų pabaigoje pateikia informaciją apie faktišką išlaidų įvykdymą planuojant ateinančių metų lėšas;
  • tikrina Įstaigų pateikiamas visas avansines apyskaitas, skaičiuoja komandiruočių išlaidas;
  • reikalauja, kad Įstaigos pateiktų visus su ūkine operacija susijusius dokumentus, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą, vertina išlaidų pagrįstumą;
  • tvarko atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų, surenkamų įstaigos pajamų, suvestines ataskaitas pateikia savivaldybės finansų skyriui;
  • vieną kartą (jei reikia ir daugiau) metuose ruošia suderinimo aktus su aptarnaujančiomis įstaigomis už gautas prekes ar suteiktas paslaugas;
  • vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės apraše nurodytas funkcijas;
  • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
  • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
  • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.