SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias vyriausiojo buhalterio (11) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka priskirtų Centro darbuotojų grupės veiklos koordinavimą bei vykdo jų atliekamų darbų (funkcijų) kontrolę: paskirsto pavaldiems darbuotojams darbą, nustato jų atsakomybę ir atsiskaitymo terminus; rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;
 • užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės ir savivaldybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę, internetinėje bankininkystėje pasirašo mokėjimo pavedimus;
 • organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei ilgalaikis turtas ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliaciją; tiksliai apskaitomos išlaidų sąmatų vykdymo operacijos;
 • organizuoja Centro ir Įstaigų buhalterinę apskaitą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartais;
 • pasibaigus ketvirčiui analizuoja biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymą pagal patvirtintų išlaidų sąmatų planą, analizuoja plano neatitikimo priežastis atskiriems paragrafams ir straipsniams;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, turinčioms teisę vykdyti finansų ir mokesčių kontrolę;;
 • tikrina, ar pirminiai apskaitos dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir ar buhalterinės ataskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir ar nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai;
 • parengia ir pateikia Šiaulių rajono savivaldybės Finansų skyriui Centro ir Įstaigų finansinę atskaitomybę pagal teisės aktuose nustatytus terminus;
 • vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę siekiant, kad lėšos būtų naudojamos taupiai ir racionaliai;
 • kontroliuoja, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo normos;
 • teikia Centro direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 • vizuoja arba pasirašo apskaitos dokumentus, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus finansinius dokumentus;
 • reikalauja, kad Įstaigos pateiktų raštiškus paaiškinimus, kopijas dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti