SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias informacinių technologijų specialisto (9) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja Centro IS sisteminę ir techninę priežiūrą, dalyvauja, diegiant ir palaikant IS posistemius, bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos kūrėjais;
 • įgyvendina teisės aktų reikalaujamas priemones, susijusias su IS elektroninės informacijos sauga;
 • analizuoja Centro IS plėtros poreikius, rengia technines užduotis IS atnaujinimo ir plėtros projektams, inicijuoja kompiuterių ir programinės įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Centro IS gerinimo;
 • administruoja Centro kompiuterių tinklą, prižiūri vidinio kompiuterių tinklo įrangą ir kontroliuoja interneto ryšio teikimo paslaugos kokybę, įvykus gedimui, informuoja paslaugos teikėją;
 • prižiūri Centro kompiuterizuotas darbo vietas ir organizacinę biuro įrangą, jei reikia organizuoja remontą techninio aptarnavimo įmonėse, diegia ir atnaujina kompiuterių sisteminę, biuro ir taikomąją programinę įrangą, perka kompiuterinę ir organizacinę biuro įrangą, jos atsargines dalis, eksploatacines medžiagas bei jas paskirsto, o sunaudotas ar nebetinkamas eksploatacijai materialines vertybes teikia nurašyti;
 • administruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) „BiudžetasVS“ bendruosius ir vidinius klasifikatorius, naudotojus, naudotojų teises;
 • administruoja Centro interneto svetainę;
 • konsultuoja Centro darbuotojus pagal savo kompetenciją standartinių biuro programų, Centro IS posistemių naudojimo klausimais;
 • inicijuoja arba vykdo kompiuterinės ir organizacinės biuro įrangos bei jos remonto paslaugų, eksploatacinių medžiagų bei jų pildymo paslaugų, informacinių sistemų diegimo bei priežiūros paslaugų ir interneto ryšio tiekimo paslaugų pirkimus Centrui ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms pagal įgaliojimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti