SPC logotipas

home map brille

atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą vykdo priskirtų programų apskaitą;
 • buhalterinės apskaitos programoje ,,Biudžetas VS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitos registruose-apyvartos žiniaraščiuose;
 • vykdo maisto produktų pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia ir teikia maisto produktų pirkimų ataskaitas;
 • sudaro maisto produktų apyvartos žiniaraščius kiekvienai Įstaigai ir suskaičiuoja maisto produktų likučius sekančio mėnesio 1 dienai;
 • skaičiuoja Įstaigų darbuotojų maitinimo mokestį;
 • sutikrina su maisto produktų tiekėjais debetinį-kreditinį įsiskolinimą;
 • patikrina kartą per ketvirtį Įstaigose naudojamų maisto produktų likučių teisingumą;
 • pateikia Įstaigoms atsargų aprašus dėl metinės inventorizacijos atlikimo;
 • reikalauja, kad Įstaigos pateiktų visus su ūkine operacija susijusius dokumentus, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą, vertina išlaidų pagrįstumą;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės apraše nurodytas funkcijas;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilys“ Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagl savo kompetenciją.

Spausdinti