SPC logotipas

home map brille

atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko atsargų (maisto produktų) apskaitą;
  • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitos registruose - apyvartos žiniaraščiuose;
  • sudaro Įstaigų, kuriose yra valgyklos, maisto produktų apyvartos žiniaraščius ir suskaičiuoja maisto produktų likučius sekančio mėnesio 1 dienai; sudaro memorialinį orderį Nr.10;
  • sutikrina su maisto produktų tiekėjais debitorinį-kreditorinį įsiskolinimą;
  • pateikia Įstaigoms atsargų aprašus dėl metinės inventorizacijos atlikimo;
  • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
  • vykdo einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės apraše nurodytas funkcijas;
  • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
  • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
  • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti