SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias vyresniojo buhalterio (14) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą mokymo įstaigoms;
 • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ rengia ir teikia mokėjimo paraiškas savivaldybės iždui pagal finansavimo šaltinius, registruoja pinigų srautų apskaitą, sudaro apskaitos registrus – apyvartos žiniaraščius, surašo korespondencijas, internetinėje bankininkystėje suformuoja iš buhalterinėje programoje sukurtų mokėtinų sumų mokėjimo pavedimus bankui dėl lėšų pervedimo;
 • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitos registruose - apyvartos žiniaraščiuose, išrašo ir registruoja sąskaitas faktūras įstaigoms už transporto paslaugas, komunalines paslaugas, bei kitas parduodamas įstaigos paslaugas ar prekes;
 • tvarko lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, bankinių dokumentų apskaitą, sutikrina sąskaitų likučius su bankų išrašais;
 • sudaro Centro ir Įstaigos paramos sąskaitų sąmatas, tvarko jų apskaitą bei pateikia duomenis, pagal finansų ministerijos nustatytus grafikus, į VSAKIS;
 • sudaro Įstaigos projektų sąskaitų sąmatas, tvarko jų apskaitą bei pateikia duomenis, pagal finansų ministerijos nustatytus grafikus, į VSAKIS;
 • skaičiuoja faktines lėšų pagal finansavimo šaltinius išlaidas pagal patvirtintas išlaidų sąmatas kiekvienai Įstaigai;
 • sudaro Įstaigų surenkamų įstaigos pajamų sąmatas, tvarko jų apskaitą, sudaro finansines ataskaitas ir pateikia jas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose apskaitą, teikia ataskaitas;
 • analizuoja lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, sąmatų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl biudžeto vykdymo;
 • metų pabaigoje pateikia informaciją apie faktišką išlaidų įvykdymą planuojant ateinančių metų lėšas;
 • tikrina Įstaigų pateikiamas visas avansines apyskaitas, skaičiuoja komandiruočių išlaidas;
 • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą, vertina išlaidų pagrįstumą;
 • tvarko atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų, surenkamų įstaigos pajamų, ataskaitas pateikia savivaldybės finansų skyriui;
 • atlieka einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • vieną kartą (jei reikia ir daugiau) metuose ruošia suderinimo aktus su aptarnaujančiomis įstaigomis už gautas prekes ar suteiktas paslaugas;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilys“ Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • apskaičiuoja ir pateikia VMI deklaracijas apie mokamas fiziniams asmenims B klasės pajamas, nesusijusias su darbo santykiais iš visų finansavimo šaltinių;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti