SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias vyresniojo buhalterio (16) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą Įstaigoms;
 • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“, sudaro apskaitos registrus, suveda ūkines operacijas ir jas perkelia į bendrąjį žurnalą;
 • apskaičiuoja ir pateikia mokėjimo kvitus Šiaulių rajono kitų ugdymo įstaigų ikimokyklinėms grupėms už kiekvieno ugdytinio lankytinas dienas;
 • skaičiuoja atlyginimo dydį už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamas ugdymo paslaugas, kontroliuoja jų mokėjimus;
 • buhalterinės apskaitos programoje ,,BiudžetasVS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas, jas perkelia į bendrąjį žurnalą ir ūkinius įvykius apskaitos registruose-apyvartos žiniaraščiuose;
 • vykdo maisto produktų pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia ir teikia maisto produktų pirkimų ataskaitas;
 • sudaro maisto produktų apyvartos žiniaraščius kiekvienai Įstaigai ir suskaičiuoja maisto produktų likučius sekančio mėnesio 1 dienai;
 • skaičiuoja Įstaigų darbuotojų maitinimo mokestį;
 • sutikrina su maisto produktų tiekėjais debetinį-kreditinį įsiskolinimą;
 • nerečiau kaip kartą per ketvirtį patikrina Įstaigose naudojamų maisto produktų likučių teisingumą;
 • pateikia Įstaigoms atsargų aprašus dėl ketvirtinės ir metinės inventorizacijos atlikimo;
 • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą, vertina išlaidų pagrįstumą;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • sutikrina bandomąjį balansą;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilys“ Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti