SPC logotipas

home map brille

atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą Įstaigoms;
  • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“, sudaro apskaitos registrus;
  • apskaičiuoja ir pateikia mokėjimo kvitus Šiaulių rajono kitų ugdymo įstaigų ikimokyklinėms grupėms už kiekvieno ugdytinio lankytinas dienas;
  • skaičiuoja tėvų įnašus už mokslą Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykloje, kontroliuoja jų mokėjimus;
  • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
  • atlieka einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
  • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilys“ Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
  • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
  • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti