SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias ekonomisto (13) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ formuoja biudžeto išlaidų sąmatas pagal programų vykdytojų pateiktą informaciją, kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus nuo sąmatų informuoja ugdymo įstaigų vadovus, rengia ir teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui pranešimus apie biudžeto sąmatų pakeitimus, atlieka biudžeto išlaidų sąmatų tikslinimą;
  • sudaro atmintinę Įstaigoms apie etatų ir darbo užmokesčio lentelių sudarymą ir jų pristatymo grafiką;
  • kontroliuoja etatų ir darbo užmokesčio lentelių sudarymą, apskaičiavimą, pasikeitimus ir kitus dokumentus;
  • sudaro etatų ir darbo užmokesčio lentelių suvestines;
  • pagal normatyvus apskaičiuoja savivaldybės biudžeto lėšų įstaigoms finansuoti poreikį kalendoriniams metams, paskirsto jas ketvirčiais;
  • apskaičiuoja darbo užmokesčio fondo padidėjimą, kai didėja bazinė alga arba darbo užmokesčio koeficientai;
  • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) „Avilys“ Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
  • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
  • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti