atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka Centro direktoriaus įsakymų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų, sutarčių ir raštų projektų teisinį vertinimą dėl jų atitikties galiojantiems teisės aktams ir juos derina;
 • atstovauja Centrą Lietuvos Respublikos teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir gina jo interesus;
 • rengia Centro vardu procesinius dokumentus civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose;
 • nagrinėja Centro vardu gautus skundus (pareiškimus), rengia atsakymus į juos;
 • teikia teisinę informaciją, konsultacijas darbo ir finansų teisės klausimais Šiaulių rajono savivaldybei pavaldžių  įstaigų (toliau – Įstaigos) vadovams;
 • atlieka išankstinę Įstaigų teisės aktų, skirtų darbo santykių įforminimui ir finansų panaudojimui, kontrolę ir teisinį vertinimą;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais pagal Centro direktoriaus pavedimus;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo pagal Centro dokumentacijos planą iki einamųjų metų balandžio 1 d. sutvarko savo darbo srities archyvines bylas;
 • Švietimo paslaugų centre užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.

Spausdinti