atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka Centro pastato būklės techninę priežiūrą, teikia metodinę pagalbą Įstaigų vadovams organizuojant įstaigų pastatų priežiūros darbus;
 • atsako už energetinio ūkio dokumentacijos atitikimą normatyviniams dokumentams, padeda Įstaigų vadovams organizuoti šį darbą;
 • organizuoja ūkinių-techninių paslaugų teikimą Centre ir Įstaigose pagal savo funkcijas;
 • kontroliuoja ūkinei-techninei veiklai naudojamų lėšų panaudojimo tikslingumą Centre pagal savo funkcijas;
 • atsako už Centro šilumos ir elektros ūkį ir teikia techninę bei metodinę pagalbą Įstaigų vadovams, atliekant įrenginių eksploataciją, priežiūrą ir remontą;
 • vyksta į Įstaigas, tiria pastatų, vamzdynų, šilumos įrenginių techninę būklę, numato remonto darbų tikslingumą;
 • rengia ataskaitas apie Įstaigų įrenginių būklę;
 • inicijuoja arba vykdo vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrengimų remonto darbų ir techninės priežiūros paslaugų, statybinių, santechninių medžiagų, elektros, šilumos energijos gamybai skirtų suskystintų dujų (nuo akcizų atleistų) su suskystintų dujų požeminių rezervuarų techninio aptarnavimo paslaugų pirkimus Centrui ir Įstaigoms pagal įgaliojimus, vadovaujantis Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • apskaito, paskirsto, išduoda, o panaudotas teikia nurašyti materialines vertybes, už kurias atsako;
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti