atgalŠias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • inicijuoja arba vykdo maisto ruošimo technologinės, kondicionavimo, šaldymo įrangos ir remonto paslaugų pirkimus Centrui ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms pagal įgaliojimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą; 
 • vykdo įstatymų, nutarimų, higienos normų ir kitų teisės aktų taikymo ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo, maisto saugos, kokybės srityje priežiūrą;
 • koordinuoja mokinių maitinimo valgiaraščių, atitinkančių teisės aktų reikalavimus ir sveikos mitybos rekomendacijas, sudarymą ir vykdymą Įstaigose;
 • teikia siūlymus dėl mokinių maitinimo organizavimo tobulinimo, maisto ruošimo skyrių technologinės įrangos poreikio, dėl Įstaigų valgyklų technologinių projektų;
 • konsultuoja maisto saugos procedūrų nustatymo, vykdymo, tobulinimo, geros higienos praktikos reikalavimų klausimais;
 • organizuoja renginius mokinių mitybos klausimais, rengia, vykdo ir dalyvauja įgyvendinant maisto saugos ir sveikos mitybos projektus bei programas;
 • kontroliuoja kalkuliacinių kortelių, vienetinių maisto produktų kainų teisingumą du kartus per metus, dienos valgiaraščių atitikimą patvirtintiems valgiaraščiams - vieną kartą per ketvirtį;
 • ruošia technines specifikacijas maisto produktų pirkimams;
 • planuoja naujų technologinių įrengimų įsigijimą maisto blokuose, valgyklų remonto bei techninės priežiūros darbus, teikia informaciją Įstaigų vadovams dėl esamų įrengimų priežiūros;
 • sprendžia maisto produktų tiekimo į Įstaigų valgyklas problemas;
 • konsultuoja Įstaigas dėl maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymo, patiekalų receptūrų;
 • teikia informaciją ir siūlymus dėl maitinimo trūkumų šalinimo Įstaigų vadovams;
 • organizuoja šalutinių gyvūninių produktų surinkimą iš Įstaigų;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • teikia siūlymus, konsultuoja Įstaigas paramos programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ įgyvendinimo klausimais, kontroliuoja pateikiamų dokumentų teisingumą;
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti