atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą vykdo priskirtų programų apskaitą;
 • vykdo maisto produktų pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia ir teikia maisto produktų pirkimų ataskaitas, sudaro maisto produktų sunaudojimo memorialinį orderį Nr.12;
 • sudaro maisto produktų apyvartos žiniaraščius kiekvienai Įstaigai ir suskaičiuoja maisto produktų likučius sekančio mėnesio 1 dienai;
 • skaičiuoja Įstaigų darbuotojų maitinimo mokestį;
 • sutikrina su maisto produktų tiekėjais debetinį-kreditinį įsiskolinimą;
 • patikrina kartą per ketvirtį Įstaigose naudojamų maisto produktų likučių teisingumą;
 • apskaičiuoja ir pateikia mokėjimo kvitus Įstaigoms už kiekvieno ugdytinio lankytinas dienas, teikia ataskaitas Įstaigų vadovams apie tėvų įnašų procesus ir būklę;
 • skaičiuoja tėvų įnašus už mokslą Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje ir Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykloje, kontroliuoja jų mokėjimus;
 • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą, vertina išlaidų pagrįstumą;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės apraše nurodytas funkcijas;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti