atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • neatidėliotinai ir tiksliai vykdo Centro direktoriaus ir jo pavaduotojo nurodymus;
 • naudoja automobilius pagal Centro direktoriaus patvirtintą Tarnybinių automobilių naudojimo tvarką;
 • atsako už Centro automobilių išorės ir vidaus švarą ir tvarką;
 • atsako, kad automobiliams laiku būtų atlikta techninė apžiūra, pilnai atsako už automobilių techninę būklę;
 • atsako už tinkamą degalų panaudojimą;
 • pildo kelionės lapus ir juos teikia Centro direktoriaus pavaduotojui;
 • laikosi Centro nustatytų degalų naudojimo limitų;
 • atsako už krovinių saugų pervežimą;
 • atlieka smulkų automobilių remontą, rūpinasi detalių, kitų reikmenų, reikalingų automobiliams, pirkimu, pirkimą suderinęs su Centro direktoriaus pavaduotoji;
 • laikosi vidaus darbo taisyklių bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti