atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą Įstaigoms;
 • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja pinigų srautų apskaitą, sudaro apskaitos registrus – apyvartos žiniaraščius;
 • buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitos registruose - apyvartos žiniaraščiuose, išrašo ir registruoja sąskaitas faktūras įstaigoms už transporto paslaugas, komunalines paslaugas, bei kitas parduodamas įstaigos paslaugas ar prekes;
 • tvarko lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, bankinių dokumentų apskaitą, sutikrina sąskaitų likučius su bankų išrašais, tikrina išlaidų vykdymo sąmatas, gautas iš įvairių šaltinių ir fondų pagal atskiras programas;
 • sudaro Centro ir Įstaigų paramos sąskaitų sąmatas, tvarko jų apskaitą, sudaro finansines ataskaitas;
 • apskaičiuoja ir pateikia mokėjimo kvitus Šiaulių rajono kitų ugdymo įstaigų ikimokyklinėms grupėms už kiekvieno ugdytinio lankytinas dienas, sudaro orderį Nr. 14;
 • reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
 • atlieka einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
 • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
 • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti