SPC logotipas

 home map brille

Teikiamos paslaugos Įstaigoms

Švietimo paslaugų centras pagal pasirašytas su Įstaigomis paslaugų teikimo sutartis ir duomenų teikimo susitarimus bei Įstaigų pateiktus duomenis teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo ir ūkines-technines paslaugas:

 • vykdo viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos politiką pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą apskaitos vadovą;
 • apskaičiuoja darbo užmokestį, gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, išmokas nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir kitas išmokas pagal Įstaigų pateiktus duomenis;
 • apmoka Įstaigų pateiktas sąskaitas;
 • teikia Įstaigoms jų prašomą informaciją, susijusią su buhalterinės apskaitos tvarkymu;
 • vykdo kitas su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusias funkcijas;
 • rengia Įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, statistines ir kitas ataskaitas naudojantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir registrais;
 • vykdo Įstaigoms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus kaip įgaliotoji perkančioji organizacija;
 • organizuoja arba teikia Švietimo paslaugų centro darbuotojų jėgomis Įstaigų statinių ir inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas ir atlieka remonto darbus pagal pateiktas paraiškas;
 • teikia maisto technologo paslaugas Įstaigų organizuojamo mokinių maitinimo kokybei užtikrinti;
 • vykdo Įstaigų mokinių pavėžėjimo organizavimo stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl jo gerinimo;
 • organizuoja Įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra;
 • atlieka Įstaigų parengtų ir pateiktų Švietimo paslaugų centrui teisės aktų finansinei operacijai įvykdyti teisinį vertinimą dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems galiojantiems teisės aktams;
 • teikia konsultacinę pagalbą Įstaigoms.

Spausdinti