Teikiamos paslaugos Įstaigoms

Švietimo paslaugų centras pagal pasirašytas su Įstaigomis paslaugų teikimo sutartis ir duomenų teikimo susitarimus bei Įstaigų pateiktus duomenis teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo ir ūkines-technines paslaugas:

 • vykdo viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos politiką pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą apskaitos vadovą;
 • apskaičiuoja darbo užmokestį, gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, išmokas nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir kitas išmokas pagal Įstaigų pateiktus duomenis;
 • apmoka Įstaigų pateiktas sąskaitas;
 • teikia Įstaigoms jų prašomą informaciją, susijusią su buhalterinės apskaitos tvarkymu;
 • vykdo kitas su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusias funkcijas;
 • rengia Įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, statistines ir kitas ataskaitas naudojantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir registrais;
 • vykdo Įstaigoms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus kaip įgaliotoji perkančioji organizacija;
 • organizuoja arba teikia Švietimo paslaugų centro darbuotojų jėgomis Įstaigų statinių ir inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas ir atlieka remonto darbus pagal pateiktas paraiškas;
 • teikia maisto technologo paslaugas Įstaigų organizuojamo mokinių maitinimo kokybei užtikrinti;
 • vykdo Įstaigų mokinių pavėžėjimo organizavimo stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl jo gerinimo;
 • organizuoja Įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra;
 • atlieka Įstaigų parengtų ir pateiktų Švietimo paslaugų centrui teisės aktų finansinei operacijai įvykdyti teisinį vertinimą dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems galiojantiems teisės aktams;
 • teikia konsultacinę pagalbą Įstaigoms.

Spausdinti