SPC logotipas

 home map brille

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Centras kaip duomenų valdytojas pagal įstatymus yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis užtikrinant duomenų valdytojo savarankišką funkcionavimą (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas). Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jiems pateikus nustatytos formos prašymus:

Raštu pasirašytus prašymus galite pateikti adresu Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

Elektroniniu parašu pasirašytus prašymus galite pateikti elektroniniu paštu bdar@ srspc.lt

arba per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą E. pristatymas.

Centro juristė Neringa Bartulienė (mob. +370 604 78 654, el. p.  srspc.juristas@ gmail.com) užtikrina asmens duomenų teisinę apsaugą Centre, prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įgyvendinimą Centre.


Spausdinti