SPC logotipas

home map brille

Duomenų subjektų teisės

  • teisė žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą.

ŠIOS TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS.  Teisės aktuose numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas duomenų subjektų teisių gali neįgyvendinti.

Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas

Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, juridinio asmens kodas 145797046, buveinės adresas Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, nes:

  • Centras kaip duomenų valdytojas pagal įstatymus yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis užtikrinant duomenų valdytojo savarankišką funkcionavimą (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas);
  • Centras kaip duomenų tvarkytojas vykdo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatytas funkcijas Buhalterinės apskaitos tvarkymo ir ūkinių-techninių paslaugų teikimo sutarčių su Šiaulių rajono ugdymo įstaigomis  pagrindu.

Spausdinti