SPC logotipas

 home map brille

Direktorius atlieka funkcijas:

atgal

 • organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą;
 • užtikrina Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą;
 • tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus;
 • tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašus, suderinęs juos su Švietimo ir sporto skyriaus vedėju ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi;
 • leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • tvirtina Centro pajamų ir išlaidų sąmatas;
 • rūpinasi, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos biudžeto lėšos, skirtos Centrui;
 • sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas bankuose, vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Centrui valstybės institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose;
 • įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos priemones;
 • užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Centre;
 • vykdo teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas.

Spausdinti